Chat
1
x

Chia sẻ

Glenlivet Distillery 40yo - Kirkland Signature

Lương Duyên UK và USA - Đồng Xây Dựng Thương Hiệu Glenlivet - Kirkland Signature

....

Macallan 21yo

Macallan 21yo

Bài 6: Fine Oak - Triple Cask Matured

....

Macallan 18yo

Macallan 18yo

Bài 5: Sherry Oak

....

Macallan 15yo

Macallan 15yo

Bài 4: The Curiously Small Still

....

Macallan 12yo

Macallan 12yo

Bài 3: The Peerless Spirit

....


Chia Sẻ